Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej biodynamicznej®
VI edycja

Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej biodynamicznej®
VI edycja

Regulamin VI edycja

Regulamin kursu

Terapeuta czaszkowo-krzyżowy w ujęciu biodynamicznym

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175).

§ 1 Organizator

 1. Organizatorem kursu na terapeutę czaszkowo-krzyżowego w ujęciu biodynamicznym (dalej: kurs) jest Europejskie Centrum Terapii niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego – ECT nr RSPO 270093 (dalej: organizator lub placówka), prowadzona przez Europejskie Centrum Terapii Joanna Czarny.
 2. Kurs kończy się uzyskaniem przez uczestnika kursu zaświadczenia, o którym mowa poniżej.
 3. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są odpłatne. Uczestnik dokonuje wyboru formy płatności za kurs w formie odrębnego dokumentu.

§ 2 Zajęcia

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć.
 2. Realizacja kursu przebiega zgodnie z programem kursu, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
 3. Zajęcia kursu odbywają się w miejscach wskazanych przez organizatora.
 4. Organizator zapewnia kadrę dydaktyczną niezbędną do realizacji kursu.
 5. Godzina dydaktyczna kursu trwa 45 minut.
 6. Czas trwania kursu to 433 godziny dydaktyczne. Poszczególne edycje kursu dzielą się na seminaria (zjazdy). Czas trwania kursu to 11 seminariów.
 7. Przebieg kursu dokumentowany jest w:
  1. dziennikach zajęć,
  2. protokołach egzaminacyjnych.
  3. Uczestnicy kursu otrzymają przed rozpoczęciem zajęć Informator (dalej: Informator) zawierający podstawowe informacje na temat przebiegu kursu.

§ 3 Kandydaci

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej europejskiecentrumterapii.pl. Kandydaci wypełniając formularz akceptują treść Regulaminu oraz Statutu i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje organizator.
 3. Podstawą przyjęcia jest kolejność zgłoszeń.
 4. Uczestnik kursu o zakwalifikowaniu do kształcenia w ramach kursu zostaje poinformowany przez organizatora w formie e-mailowej. Uczestnik przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany do popisania z organizatorem w formie pisemnej umowy uczestnictwa w kursie.
 5. Uczestnik ma prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w kursie w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia bez żadnych konsekwencji finansowych. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy uczestnik może przesłać na adres e-mailowy organizatora tj. etc@gmail.com.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie uczestników lub w przypadku przyczyn niezależnych od niego, jak również prawo do zmiany osób prowadzących zajęcia.

§ 4 Prawa i obowiązki uczestnika kursu

 1. Uczestnicy kursu mają prawo do:
  1. zdobywania wiedzy i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
  2. uzyskania informacji dotyczącej organizacji kursu,
  3. uzyskania zaświadczenia potwierdzającego nabycie umiejętności terapeuty czaszkowo-krzyżowego pod warunkiem ukończenia całego programu kursu i spełnienia kryteriów egzaminacyjnych.
 2. Uczestnicy kursy zobowiązani są do:
  1. terminowego wnoszenia opłat za kurs na rzecz organizatora,
  2. zapoznania się i przestrzegania postanowień regulaminu kursu,
  3. uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem kursu,
  4. odnoszenia się z szacunkiem do wykładowców oraz innych pracowników organizatora,
  5. przestrzegania obowiązujących w miejscu szkolenia przepisów BHP i PPOZ,
  6. powiadomienia organizatora kursu o zmianie adresu i innych wcześniej podanych danych osobowych,
  7. dbania o ład i porządek oraz mienie organizatora, własne oraz innych uczestników,
  8. dbania o zdrowie i higienę osobistą,
  9. zdawania egzaminów przewidzianych w programie kursu,
 3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kursie w każdym czasie. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek uczestnika skierowany do organizatora kursu. Organizator może wydać osobie rezygnującej zaświadczenie o zaliczeniu fragmentu kursu przed rezygnacją. Rezygnacja nie zwalnia uczestnika z płatności za cały kurs.
 4. Uczestnik ma prawo do przerwania udziału w danej edycji kursu i dokończenia cyklu seminariów w następnej edycji w przypadku zdarzeń losowych przedstawionych przez niego na piśmie organizatorowi. Warunkiem zgody na dokończenie kursu w następnej edycji jest zapłata przez uczestnika całej kwoty za kurs. W takim przypadku zaświadczenie o ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje po zaliczeniu wszystkich seminariów i zdaniu egzaminów. Dodatkowym warunkiem, który musi być spełniony jest dostępność miejsc na kolejnej edycji. O dostępności miejsc lub jej braku decyduje organizator. Jeśli koszt kolejnej edycji jest wyższy, uczestnik jest zobowiązany pokryć dodatkową różnicę w cenie.
 5. Podczas zajęć nie wolno używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 6. Zajęć nie wolno filmować, fotografować ani nagrywać bez zgody wykładowców. Uczestnik może korzystać z treści, technik, materiałów prezentowanych podczas kursu tylko w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) Powyższe dotyczy zarówno kursów prowadzonych w formie tradycyjnej, jak i internetowej (webinaria).
 7. W miejscu prowadzenia kursu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych.
 8. W miejscu prowadzenia kursu obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu a także używania wszelkiego rodzaju środków odurzających.
 9. Na miejsce prowadzenia kursu nie wolno wnosić niebezpiecznych narzędzi i substancji, narzędzi obrony osobistej i przedmiotów mogących spowodować zagrożenie życia, zdrowia i bezpieczeństwa swojego oraz innych osób.
 10. Uczestnik kursu zawodowego może zostać skreślony z listy uczestników w przypadkach przewidzianych w Statucie oraz w przypadku:
  1. niepodjęcia kursu od daty uzgodnionej harmonogramem zajęć,
  2. braku zaliczeń wymaganych programem kursu,
  3. braku terminowego regulowania płatności za kurs,
  4. nieakceptowalnego zachowania w stosunku do innych uczestników i kadry dydaktycznej,
  5. rażącego opóźnienia w wypełnianiu wymagań dotyczących pracy własnej w domu (zadania domowe, sesje treningowe-praktyczne),
  6. innego powodu wskazującego na to, że uczestnik nie spełnia wymogów uczestnictwa w kursie jak również odbywania praktyki jako terapeuta czaszkowo-krzyżowy.
  7. Skreślenie z listy uczestników oznacza automatyczne usunięcie z kursu i tym samym zakaz wstępu na zajęcie w ramach kursu. Przyczyny skreślenia z listy uczestników zostaną przekazane uczestnikowi na piśmie lub w formie emaila.

§ 5 Zasady oceniania i certyfikacji

 1. Podstawą zaliczenia kursu jest: a) pozytywny wynik egzaminu praktycznego b) pozytywny wynik egzamin teoretycznego, c) pozytywna ocena zadań domowych, d) przedstawienie listy 150 sesji treningowych – praktycznych e) przedstawienie listy 10 sesji terapii czaszkowo – krzyżowej na sobie f) pozytywna ocena pracy dyplomowej.
 2. Do ukończenia kursu i przystąpienia do egzaminu wymagane jest minimum 80% obecności na zajęciach, pozostałe 20% nieobecności uczestnik jest zobowiązany odrobić według zasad określonych w Informatorze.
 3. Ukończenie kursu nie daje możliwości przystąpienia do egzaminu zawodowego zdefiniowanego w art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2021 r. poz. 1915 ze zm.).
 4. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach osobiście lub online- jeśli to możliwe.
 5. Pomyślne ukończenie kursu prowadzi do uzyskania przez uczestnika:

– zaświadczenia ukończenia kursu, które jest wydawane jest na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 652) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Organizator dopuszcza możliwość indywidulanych uzgodnień z uczestnikiem w zakresie ponownego przystąpienia do egzaminów.

 1. Terapeuta czaszkowo-krzyżowy w ujęciu biodynamicznym nie jest zawodem objętym klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U z 2019, poz. 316 ze zm.).

§ 6 Opłaty za uczestnictwo w kursie

 1. Opłatę za uczestnictwo w kursie zostaje określona przez organizatora i podana uczestnikom przed rozpoczęciem kursu. W trakcie trwania danej edycji kursu koszt uczestnictwa nie ulega zmianie. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja nadzwyczajnej zmiany stosunków ekonomicznych (wymiana pieniądza, wzrost inflacji, ogłoszenie klęski żywiołowej, wojna, pandemia itp.), które zajdą w trakcie realizacji kursu.
 2. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wniesienie bezzwrotnej opłaty wpisowej (administracyjnej).
 3. Opłatę wpisową i opłatę za uczestnictwo w kursie uczestnik wnosi w formie przelewu bankowego na konto nr i dane:

 

Nr konta 08 1050 1575 1000 0090 3171 5288 ING Bank

Europejskie Centrum Terapii

 1. Dubois 33-35a

50-207 Wrocław

 1. Do każdej wpłaconej kwoty zostanie wystawiona faktura.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (dokument PDF), za dokonane wpłaty, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Uczestnik wybiera jedną poniższych opcji płatności za kurs:
  1. opłata jednorazowa,
  2. opłata w ratach uiszczana według harmonogramu wpłat,
  3. opłata według indywidualnie ustalonych rat (za pisemną zgodą organizatora).
 4. W przypadku wyboru opcji płatności w ratach, opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z rat uprawniania organizatora do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od powyższego brak zapłaty przez uczestnika którejkowiek z rat sprawia, że cała opłata za uczestnictwo w kursie staje się wymagalna i organizator może dochodzić jej zapłaty.

§ 7 Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Europejskie Centrum Terapii niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego – ECT z siedzibą we Wrocławiu (50-207) przy ul. Dubois 33-35a (REGON: 382015190), prowadzona przez Joannę Czarny prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Europejskie Centrum Terapii Joanna Czarny (NIP: 8941904086; REGON: 932261710), z siedzibą we Wrocławiu (53-327) przy ul. Sztabowej 8/6 (zwana dalej: Administratorem).
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji praw uczestników:

2.1. proszę o kontakt bezpośrednio z Administratorem na adres e-mail: szkola.etc@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1 przy ul. Sztabowej 8/6 we Wrocławiu.

 1. Dane uczestników osobowe będą przetwarzane w celu:

3.1. niezbędnym do wykonania umowy, której  są stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

3.2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

3.3. badania poziomu satysfakcji uczestników będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia uczestników ze świadczonych przez Administratora produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3.4. oferowania uczestnikom produktów i usług, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty współpracujące (partnerów) z Administratorem oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3.5. ewentualnego marketingu usług (towarów) Administratora poprzez publikację zdjęć, nagrań audio w mediach społecznościowych i na stronie Administratora.

3.6. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 1. Dane osobowe uczestnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie zautomatyzowanego profilowania.
 2. Dane osobowe uczestnika nie będą udostępniane poza obszar EOG.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, na podstawie którego Administrator przestanie przetwarzać dane uczestników w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykaże, że w stosunku do danych uczestników przysługują Administratorowi prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów uczestników, praw i wolności, w szczególności w ramach prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych.

7.1. w przypadku danych uczestników przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której są stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

7.2.  w przypadku gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda uczestnika, dane osobowe będą przetwarzane tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być wobec niego podnoszone.

 1. Dane osobowe uczestników mogą być udostępniane następującym odbiorcom: potencjalnym odbiorcom usług (towarów) Administratora w przypadku, o którym mowa w pkt 3.5. jak również kontrahentom Administratora, z którymi współpracuje przy realizacji umów dla Państwa jako strony. Do danych uczestników mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, audytorskie, kancelarie prawnicze.
 2. Jako podmioty danych uczestnicy mają prawo do:

9.1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

9.2. do przenoszenia danych;

9.3. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

9.4. do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

9.5. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

9.6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie przez uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

10.1. świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zgłoszeń /;

10.1. marketingu usług (towarów) Administratora.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia. Organizator dopuszcza możliwość zmiany Regulaminu.
 2. Kwestie nie objęte Regulaminem reguluje Statut Europejskiego Centrum Terapii niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego – ECT nr RSPO 270093 prowadzonej przez Europejskie Centrum Terapii Joanna Czarny.