Gdzie szukać dofinansowań do szkoleń:

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS

Informacje ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy-fundusz-pracy

KFS jest narzędziem rynku pracy. Stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy. Ta cześć składki jest przeznaczana na kształcenie ustawiczne podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Kształcenie to polega na stałym rozwoju i doskonaleniu przez całe życie.

Cel
Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie pracy z powodu braku dopasowania kompetencji pracowników do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Adresaci
KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić:

  • każda jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej),
  • osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią tzw. pomoc de minimis. Jest to taki rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców, które nie narusza konkurencji na rynku. Wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tysięcy euro w przeciągu 3 lat.

Zasady tworzenia i wydatkowania KFS regulują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Gdzie dowiedzieć się więcej?
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

2. Baza usług rozwojowych

Wszystkie szkolenia w Europejskim Centrum Terapii są zgłoszone do BUR, tu można zobaczyć listę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/lista?id=39864

Gdzie dowiedzieć się więcej?
Aby skorzystać z dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do regionalnego przedstawiciela BUR, który w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia i tam dopytać o szczegóły oraz złożyć wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie. Tu lista przedstawicieli regionalnych: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

3. Polska Agencja Przedsiębiorczości

Dofinansowaniem szkoleń zajmuje się też Polska Agencja Przedsiębiorczości, tu więcej informacji:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss?sort=default&term%5B%5D=1&term%5B%5D=2&text_search=

 

Co może być ci potrzebne:

Certyfikat ISO

Rejestracja w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Jeśli będą potrzebne inne dokumenty naszej szkoły ECT, skontaktuj się z nami

email: szkola.ect@gmail.com

telefon: 600 466 887