Dofinansowania -

Gdzie szukać dofinansowań do szkoleń:

1. Inwestuj w rozwój

To pożyczki na kształcenie, bez kosztów operacyjnych i procentów. Po uzyskaniu certyfikatu szkolenia można się starać o zwrot do 25% ceny szkolenia, zwykle są to anulowane ostatnie raty.

Informacje ze strony: https://inwestujwrozwoj.pl/

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Umowa dotycząca finansowania projektu została podpisana 13 czerwca 2017 r.

  W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

  Gdzie dowiedzieć się więcej?
  Bezpośrednio na stronie inwestujwrozwoj.pl, zakładka KONTAKT

   2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS

   Informacje ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy-fundusz-pracy

   KFS jest narzędziem rynku pracy. Stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy. Ta cześć składki jest przeznaczana na kształcenie ustawiczne podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Kształcenie to polega na stałym rozwoju i doskonaleniu przez całe życie.

   Cel
   Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie pracy z powodu braku dopasowania kompetencji pracowników do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

   Adresaci
   KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.

   Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

   O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić:

   • każda jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej),
   • osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

   Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

   Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią tzw. pomoc de minimis. Jest to taki rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców, które nie narusza konkurencji na rynku. Wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tysięcy euro w przeciągu 3 lat.

   Zasady tworzenia i wydatkowania KFS regulują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

   Gdzie dowiedzieć się więcej?
   https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

   3. Baza usług rozwojowych

   Wszystkie szkolenia w Europejskim Centrum Terapii są zgłoszone do BUR, tu można zobaczyć listę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/lista?id=39864

   Gdzie dowiedzieć się więcej?
   Aby skorzystać z dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do regionalnego przedstawiciela BUR, który w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia i tam dopytać o szczegóły oraz złożyć wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie.

   4. Polska Agencja Przedsiębiorczości

   Dofinansowaniem szkoleń zajmuje się też Polska Agencja Przedsiębiorczości, tu więcej informacji:

   https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss?sort=default&term%5B%5D=1&term%5B%5D=2&text_search=

    

   Co może być ci potrzebne:

   Certyfikat ISO

   Rejestracja w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

   Jeśli będą potrzebne inne dokumenty naszej szkoły ECT, skontaktuj się z nami

   email: szkola.ect@gmail.com

   telefon: 600 466 887