Regulamin Terapia czaszkowo-krzyżowa biodynamiczna dla kobiet w ciąży i niemowląt

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 roku, poz. 910 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Organizacja seminarium

§ 1

 1. Organizatorem seminarium jest Europejskie Centrum Terapii – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Dorosłych.
 2. Zajęcia prowadzone w ramach seminarium są odpłatne.

§ 2

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć.
 2. Realizacja seminarium przebiega zgodnie z jego programem.
 3. Seminarium odbywa się w placówkach wskazanych przez organizatora.
 4. Jednostka lekcyjna zajęć kursu trwa 45 minut.
 5. Przebieg seminarium dokumentowany jest w dzienniku zajęć.

§ 3

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na seminarium zobowiązani są złożyć formularz rejestracyjny w formie elektronicznej.
 2. O zakwalifikowaniu na seminarium decyduje Organizator. Podstawą przyjęcia jest kolejność zgłoszeń.
 3. Uczestnik seminarium o zakwalifikowaniu do kształcenia zostaje poinformowany przez Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium przy niewystarczającej liczbie uczestników.

Prawa i obowiązki uczestnika seminarium

§ 4

 1. Uczestnicy seminarium mają prawo do:

1) zdobywania wiedzy i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

2) uzyskania informacji dotyczącej organizacji seminarium,

 1. Uczestnicy zobowiązani są do:

1)wniesienia jednorazowej opłaty za seminarium na rzecz Organizatora,

2) zapoznania się i przestrzegania postanowień regulaminu kursu,

3) uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem kursu,

4) odnoszenia się z szacunkiem do prowadzących zajęcia oraz innych pracowników Organizatora,

5) przestrzegania obowiązujących w miejscu szkolenia przepisów BHP i PPOZ,

6) powiadomienia organizatora kursu o zmianie adresu i innych wcześniej podanych danych osobowych,

7) dbania o ład i porządek oraz mienie organizatora, własne oraz innych uczestników,

8) dbania o zdrowie i higienę osobistą.

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w seminarium w ciągu 14 dni od wniesienia płatności, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem seminarium. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek uczestnika do Organizatora kursu. 
 2. Podczas zajęć nie wolno używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Zajęć nie wolno filmować, fotografować ani nagrywać bez zgody prowadzących.
 3. Podręcznik i prezentacje prezentowane w trakcie szkolenia są objęte prawami autorskimi i nie wolno ich kopiować ani rozpowszechniać bez zgody właścicieli: Europejskiego Centrum Terapii i/lub nauczyciela prowadzącego.
 4. W miejscu prowadzenia seminarium obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych.
 5. W miejscu prowadzenia seminarium obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu a także używania wszelkiego rodzaju środków odurzających.
 6. Na miejsce prowadzenia seminarium nie wolno wnosić niebezpiecznych narzędzi i substancji, narzędzi obrony osobistej i przedmiotów mogących spowodować zagrożenie życia, zdrowia i bezpieczeństwa swojego oraz innych osób.

Zakres obowiązków wykładowców i prowadzących zajęcia

§ 5

 1. Wykładowcy prowadzący zajęcia mają obowiązek realizować program seminarium zgodnie z planem zajęć.
 2. Prowadzący zajęcia mają prawo zgłaszania do kierownika kursu wszelkich uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć.

Zakres obowiązków kierownika administracyjnego

§ 6

 1. Kierownikiem administracyjnym jest osoba wyznaczona przez Organizatora
 2. Kierownik administracyjny ma obowiązek nadzorowania przebiegu, poziomu i sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 3. Kierownik administracyjny ma obowiązek rozwiązywać problemy uczestników seminarium i nauczycieli prowadzących zajęcia związane z procesem dydaktycznym.
 4. Kierownik administracyjny ma obowiązek przedstawić uczestnikom seminarium cel, program i organizację szkolenia.
 5. Nadzór nad pracą kierownika sprawuje Organizator szkolenia.
 6. Organizator seminarium może nie powołać kierownika administracyjnego. W takim przypadku jego obowiązki przejmuje Organizator seminarium.

Opłata za uczestnictwo w seminarium

§ 7

 1. Koszt uczestnictwa w seminarium zostaje określony przez Organizatora szkolenia i podany uczestnikom przed rozpoczęciem kursu na stronie internetowej  www.europejskiecentrumterapii.pl
 2. Opłatę za uczestnictwo w seminarium uczestnik wnosi w formie przelewu bankowego na konto nr i dane:

Nr konta 08 1050 1575 1000 0090 3171 5288 ING Bank

Europejskie Centrum Terapii

Dubois 33-35a

50-207 Wrocław

 1. Do wpłaconej kwoty zostanie wystawiona faktura (na dane uczestnika).
 2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (dokument PDF), za dokonane wpłaty, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Obowiązek informacyjny

§ 8

 1. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Dz. Urz. UE L 119/1 informujemy, iż:

1) Administratorem danych uczestnika jest Europejskie Centrum Terapii – Placówka Kształcenia Ustawicznego Dorosłych, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 87/1B.

2) Dane będą przetwarzane w celach marketingowych zgodnie z wcześniej udzieloną zgodą.

3) Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu wycofania przez niego zgody.

4) Dane osobowe mogą być udostępniane w szczególnym przypadku podmiotom upoważnionym do tego, na podstawie przepisów prawa polskiego np. prokuraturze.

5) Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu swojej szczególnej sytuacji. Ma również prawo do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także do ich przenoszenia.

6) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne.

8) Dane osobowe uczestnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie zautomatyzowanego profilowania.

9) Dane osobowe uczestnika nie będą udostępniane poza obszar EOG.

Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia, czyli 20.09.2023
 2. Kwestie nie objęte Regulaminem reguluje Statut – Europejskiego Centrum Terapii – Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Dorosłych.