Regulamin IV edycja -

Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej biodynamicznej
IV edycja

Regulamin IV edycja

Regulamin kursu Terapeuta czaszkowo-krzyżowy w ujęciu biodynamicznym

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 roku, poz. 910 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Organizacja kursu

§ 1

 1. Organizatorem certyfikowanego kursu zawodowego na terapeutę czaszkowo-krzyżowego jest Europejskie Centrum Terapii – Placówka Kształcenia Ustawicznego Dorosłych.
 2. Certyfikowany kurs zawodowy zwany dalej kursem prowadzony jest w zakresie wykształcenia Terapeuty czaszkowo-krzyżowego w ujęciu biodynamicznym.
 3. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są odpłatne.

§ 2

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć.
 2. Realizacja kursu przebiega zgodnie z programem kursu.
 3. Zajęcia kursu odbywają się w placówkach wskazanych przez organizatora.
 4. Organizator zapewnia bazę dydaktyczną niezbędną do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
 5. Jednostka lekcyjna zajęć kursu trwa 45 minut.
 6. Czas trwania kursu to 60 dni oraz 556 godzin edukacyjnych.
 7. Przebieg kursu dokumentowany jest w:

1) dziennikach zajęć,

2) protokołach egzaminacyjnych.

§ 3

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej www.europejskiecentrumterapii.plwraz z akceptacją regulaminu i udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje Organizator.
 3. Podstawą przyjęcia jest kolejność zgłoszeń.
 4. Uczestnik kursu o zakwalifikowaniu do kształcenia w ramach kursu zostaje poinformowany przez Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie uczestników.

Prawa i obowiązki uczestnika kursu

§ 4

 1. Uczestnicy kursu mają prawo do:

1) zdobywania wiedzy i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

2) uzyskania informacji dotyczącej organizacji kursu,

3) uzyskania brytyjskiego i polskiego certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu terapeuty czaszkowo-krzyżowego pod warunkiem ukończenia całego programu szkolenia i spełnienia kryteriów egzaminacyjnych.

 1. Uczestnicy zobowiązani są do:

1) terminowego wnoszenia opłat za kurs na rzecz Organizatora zgodnie z podpisaną umową,

2) zapoznania się i przestrzegania postanowień regulaminu kursu,

3) uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem kursu,

4) odnoszenia się z szacunkiem do prowadzących zajęcia oraz innych pracowników Organizatora,

5) przestrzegania obowiązujących w miejscu szkolenia przepisów BHP i PPOZ,

6) powiadomienia organizatora kursu o zmianie adresu i innych wcześniej podanych danych osobowych,

7) dbania o ład i porządek oraz mienie organizatora, własne oraz innych uczestników,

8) dbania o zdrowie i higienę osobistą.

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek uczestnika do Organizatora kursu. Organizator może wydać osobie rezygnującej zaświadczenie o zaliczeniu fragmentu kursu przed rezygnacją. Rezygnacja nie zwalnia uczestnika z płatności za cały kurs.
 2. Uczestnik ma prawo do przerwania udziału w danej edycji kursu i dokończenia cyklu 13 zjazdów w następnej edycji w przypadku zdarzeń losowych przedstawionych przez niego na piśmie Organizatorowi. Warunkiem zgody na dokończenie kursu w następnej edycji jest zapłata przez uczestnika całej kwoty za kurs zgodnie z podpisaną umową uczestnictwa. W takim przypadku certyfikat ukończenia kursu uczestnik otrzymuje po zaliczeniu wszystkich 13 części i zdaniu egzaminu. Dodatkowym warunkiem, który musi być spełniony jest dostępność miejsc na kolejnej edycji. O dostępności miejsc lub jej braku decyduje Organizator szkolenia. Jeśli koszt kolejnej edycji jest wyższy, uczestnik jest zobowiązany pokryć dodatkową różnicę w cenie.
 3. Podczas zajęć nie wolno używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 4. Zajęć nie wolno filmować, fotografować ani nagrywać bez zgody prowadzących.
 5. W miejscu prowadzenia kursu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych.
 6. W miejscu prowadzenia kursu obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu a także używania wszelkiego rodzaju środków odurzających.
 7. Na miejsce prowadzenia kursu nie wolno wnosić niebezpiecznych narzędzi i substancji, narzędzi obrony osobistej i przedmiotów mogących spowodować zagrożenie życia, zdrowia i bezpieczeństwa swojego oraz innych osób.
 8. Uczestnik certyfikowanego kursu zawodowego może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

1) niepodjęcia kursu od daty uzgodnionej harmonogramem kursu,

2)braku zaliczeń z wymaganych programem kursu zajęć,

3) braku wymaganych dokumentów.

Zakres obowiązków wykładowców i prowadzących zajęcia

§ 5

 1. Wykładowcy prowadzący zajęcia mają obowiązek realizować program kursu zgodnie z planem zajęć.
 2. Prowadzący zajęcia mają obowiązek przedstawić wymagania i kryteria zaliczania materiału nauczania.
 3. Prowadzący zajęcia mają prawo zgłaszania do kierownika kursu wszelkich uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć.
 4. Na początku kursu wykładowcy informują uczestników o:

1) wymaganiach niezbędnych do uzyskania certyfikatu,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczestników.

Zakres obowiązków kierownika administracyjnego

§ 6

 1. Kierownikiem administracyjnym jest osoba wyznaczona przez Organizatora
 2. Kierownik administracyjny ma obowiązek nadzorowania przebiegu, poziomu i sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 3. Kierownik administracyjny ma obowiązek rozwiązywać problemy uczestników kursu i nauczycieli prowadzących zajęcia związane z procesem dydaktycznym.
 4. Kierownik administracyjny ma obowiązek przedstawić uczestnikom kursu cel, program i organizację kursu oraz szczegółowy plan zajęć.
 5. Nadzór nad pracą kierownika sprawuje Organizator szkolenia.
 6. Organizator kursu może nie powołać kierownika administracyjnego. W takim przypadku jego obowiązki przejmuję Organizator kursu.

Zasady oceniania i certyfikacji

§ 7

 1. Podstawą zaliczenia kursu jest egzamin przeprowadzany podczas  dziewiątej i dziesiątej części kursu.
 2. Do egzaminu zaliczającego dopuszczony jest uczestnik, który uczęszczał na minimum 80% zajęć edukacyjnych przewidzianych przez Organizatora kursu, a pozostałe 20 % nieobecności nadrobił z jednym z asystentów., a także przedstawił wykonane zadania domowe, listę min 150 sesji praktycznych, listę 10 otrzymanych na sobie sesji cranio i napisał pracę dyplomową w zadawalającym standardzie.
 3. Zagadnienia na egzamin oraz kryteria oceniania przygotowują nauczyciele prowadzący.
 4. Po przeprowadzonym egzaminie sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska zdających, nazwisko egzaminatora.

Opłaty za uczestnictwo w kursie

§ 8

 1. Koszt uczestnictwa w kursie zostaje określony przez Organizatora kursu i podany uczestnikom przed rozpoczęciem kursu. W trakcie trwania danej edycji kursu koszt uczestnictwa nie ulega zmianie. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja rewolucyjnych zmian ekonomicznych (wymiana pieniądza, radykalna dewaluacja, wysoki wzrost cen z powodu pandemii  itp.), które zajdą w trakcie realizacji kursu.
 2. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wniesienie bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 700 PLN.

3.Opłatę wpisową można wpłacać od 1.09.2021, opłatę za uczestnictwo w kursie można wpłacać od 1.01.2022 roku.

 1. Opłatę wpisową i opłatę za uczestnictwo w kursie uczestnik wnosi w formie przelewu bankowego na konto nr i dane:

Nr konta 08 1050 1575 1000 0090 3171 5288 ING Bank

Europejskie Centrum Terapii

ul. Dubois 33-35a

50-207 Wrocław

 1. Do każdej wpłaconej kwoty zostanie wystawiona imienna faktura (na dane uczestnika).

Uczestnik wybiera jedną z możliwości płatności za uczestnictwo spośród poniższych opcji:

1) opłata jednorazowa 38 000 PLN

2) opłata w 5 częściach po 7 000 PLN i jednej części w kwocie 6 800 PLN płatne według harmonogramu wpłat.

 1. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (dokument PDF), za dokonane wpłaty, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 2. Uczestnik ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej podpisania bez żadnych konsekwencji finansowych.
 3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia całości kosztu kształcenia zgodnie z umową uczestnictwa.

Obowiązek informacyjny

§ 9

 1. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Dz. Urz. UE L 119/1 informujemy, iż:

1) Administratorem danych uczestnika jest Europejskie Centrum Terapii – Placówka Kształcenia Ustawicznego Dorosłych, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dubois 33-35a.

2) Dane będą przetwarzane w celach marketingowych zgodnie z wcześniej udzieloną zgodą.

3) Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu wycofania przez niego zgody.

4) Dane osobowe mogą być udostępniane w szczególnym przypadku podmiotom upoważnionym do tego, na podstawie przepisów prawa polskiego np. prokuraturze.

5) Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu swojej szczególnej sytuacji. Ma również prawo do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także do ich przenoszenia.

6) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne.

8) Dane osobowe uczestnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie zautomatyzowanego profilowania.

9) Dane osobowe uczestnika nie będą udostępniane poza obszar EOG.

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Słuchaczowi, który ukończył certyfikowany kurs zawodowy wystawia się zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 2. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydawane jest na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 186) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 3. Świadectwo jako druk ścisłego zarachowania podlega rejestracji.
 4. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia.
 5. Kwestie nie objęte Regulaminem reguluje Statut – Europejskiego Centrum Terapii –  Placówki Kształcenia Ustawicznego Dorosłych.