Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej biodynamicznej®
I edycja

Terminy i program

SEMINARIUM 1 - nauczyciel Sheila Kean - 20-24.03.2019

PRZYGOTOWANIE I PODSTAWY – OBECNOŚĆ I ŚWIADOMOŚĆ PALPACYJNA

 • Historia terapii czaszkowo-krzyżowej
 • Koncepcja czaszkowo-krzyżowa
 • Mechanizm pierwotnego oddychania
 • Palpacja i percepcja
 • Ustanowienie przestrzeni terapeuta-Klient
 • Terapeutyczne punkty podparcia i negocjacja kontaktu
 • Neutralność terapeuty
 • Obecność terapeutyczna
 • Dotyk czaszkowo-krzyżowy
 • Oddech Życia i trzy pływy
 • Percepcja pływów: rytmiczny impuls czaszkowy, średni i długi pływ
 • Pięć głównych aspektów “mechanizmu pierwotnego oddychania”
 • Palpacja podłużnej fluktuacji płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Zasoby, dynamiczna cisza i punkty zaciszenia
 • Wprowadzenie do teorii traumy
 • Wprowadzenie do ekspresji tkankowej pierwotnego ruchu oddychania
 • Zastosowania kliniczne
SEMINARIUM 2 - nauczyciel Tracy Evans - 30.05-2.06.2019

ŻYCIE I RUCH – TKANKI, PŁYNY I ICH POTENCJAŁ

 • Wprowadzenie do embriologii i wzorca zdrowia
 • Dostrajanie do “pierwotnej linii środka”
 • Transmutacja Oddechu Życia
 • Holograficzny paradygmat
 • Tkanki i ich ruch
 • Palpacyjne doświadczanie zdrowia w tkankach i płynach
 • Palpacja podłużnej fluktuacji płynu na stopach, nogach,w miednicy, na żebrach i ramionach
 • Tworzenie bezpiecznej przestrzeni podczas sesji terapeutycznych
 • Powierzchnia anatomiczna szwów czaszkowych
 • Badanie specyficznej mobilizacji tkanek i ruchliwości kości: skroniowej, czołowej,ciemieniowej, potylicznej i krzyżowej
 • Wprowadzenie do naturalnych i inercyjnych punktów podparcia
 • Wprowadzenie do pracy z szokiem i traumą – koncepcje Petera Levine’a i Babette Rothschild
 • Kontakt z zasobami w ciele i proces “przemieszczania się”
 • Ćwiczenia z długim pływem
 • Zastosowania kliniczne
SEMINARIUM 3 - nauczyciel Sheila Kean - 29.08-1.09.2019

SEDNO UZDRAWIANIA – WSPARCIE STANU RÓWNOWAGI

 • Doświadczanie jedności funkcjonowania tkanek, płynów i ich potencjału
 • Wprowadzenie do wrodzonego planu leczenia
 • Zrozumienie i doświadczanie sił biodynamicznych i biokinetycznych
 • Zrozumienie i doświadczanie naturalnych i inercyjnych punktów podparcia
 • Wzorce doświadczenia
 • Palpacja punktów podparcia i wzorca zdrowia klienta
 • Napięcia membranowo-stawowe
 • Kierunek pierwszeństwa we wzorcach inercyjnych
 • Zrozumienie i postrzeganie roli równowagi i dynamicznej ciszy w procesie zdrowienia
 • Zasady leczenia – wprowadzenie do “stanów równowagi”
 • Koncepcja dr Rollin Becker: stan równowagi i “trzy etapowy proces leczenia”
 • Palpacja trzy etapowego procesu leczenia:
  (1) Dążenie tkanek i płynów do równowagi
  (2) Postrzeganie ekspresji zdrowia w stanach równowagi
  (3) Percepcja reorganizacji tkanek i płynów
 • Trauma i stan przytłoczenia, zasoby i zdrowie
 • “CV4” – teoria i praktyka
 • Zastosowania kliniczne
SEMINARIUM 4 - nauczyciel Tracy Evans - 21-24.11.2019

UMIEJĘTNOŚCI POSZERZANIA (AUGMENTACJI) NATURALNEJ POTENCJI TKANEK – ANGAŻOWANIE HISTORII CIAŁA

 • Rozwój embriologiczny i mechanizm pierwotnego oddychania
 • Inicjowanie “rozmowy” z tkankami, płynami i potencją płynu MR
 • Zasady trakcji jako umiejętności poszerzania (augmentacji)
 • Trakcja i układ wzajemnych napięć błon opony twardej
 • Stany równowagi i “punkt zrównoważonego napięcia membranowego”
 • Zasada nieangażowania się jako umiejętność augmentacji
 • Dekompresja w obrębie szwów i stawów czaszkowych
 • Podążanie za wrodzonym planem leczenia
 • Kontinuum umysł-ciało
 • Punkty zaciszenia
 • “EV4” z poziomu sacrum
 • Trauma – stany przeciążenia i zamrożenia
 • Pole płynu – układ współzależnych napięć płynu i potencji tkanek
SEMINARIUM 5 - nauczyciel Michael Kern - 19-23.02.2020

CAŁOŚĆ W CZĘŚCI – POŁĄCZENIE KLINOWO-POTYLICZNE I NIE TYLKO

 • Płyny, pola i punkty podparcia
 • Zapraszanie płynów i potencji do miejsc bezwładności – chwyt V
 • Embriologia podstawy czaszki
 • Wprowadzenie do dynamiki porodu
 • Anatomia i fizjologia połączenia klinowo-potylicznego (SBJ)
 • Klasyczna dynamika podstawy czaszki
 • Wzorce bezwładności SBJ
 • Fizjologiczne wzorce napięcia SBJ
 • Niefizjologiczne wzorce napięcia SBJ
 • Połączenia całego ciała z SBJ
 • Szok i trauma, zasoby i zdrowie; reakcja walki/ucieczki, zasady leczenia traumy i rozwijanie umiejętności werbalnych
 • Analiza studium przypadku
 • Połączenie potylicy z C1-C2
 • Palpacja kości krzyżowej
 • Stawy krzyżowo-biodrowe i połączenie lędźwiowo-krzyżowe
 • Umiejętności terapeutyczne w pracy ze stawami – krzyżowo-biodrowym i połączeniem lędźwiowo-krzyżowym
 • Zastosowania kliniczne
SEMINARIUM 6 - nauczyciel Michael Kern - 11-15.07.2020

WSPARCIE I RÓWNOWAGA – DYNAMIKA KRĘGOSŁUPA I PIERWOTNA LINIA ŚRODKA

 • Rozróżnianie tkanek, płynów i potencji w obrębie ich funkcji
 • Zasady organizacji linii grzbietowej i linii środka
 • Bezruch linii środka
 • Dynamika i ocena ruchomości opony twardej
 • Dynamika kręgosłupa i proces embriologicznego powstawania kręgów
 • Praca z embriologicznymi triadami kręgosłupa
 • Palpacja dynamiki kręgów – ruchliwość i mobilność
 • Ocena bezwładności punktów podparcia kręgosłupa
 • Dynamika kręgów i zapraszanie stanu równowagi
 • Praca terapeutyczna w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa
 • Wzorce somatyczne i trzewno-somatyczne
 • Rozwijanie “węża”
 • Wrodzony plan leczenia – orientacja na automatyczną zmianę potencji i priorytetów w ciele pacjenta
 • Zastosowania kliniczne
SEMINARIUM 7 - nauczyciel Tracy Evans - 3-6.09.2020

POWRÓT DO CAŁOŚCI – CAŁOŚCIOWA DYNAMIKA CIAŁA I WRODZONY PLAN ZDROWIENIA

 • Jedność ciała
 • Tkanka łączna i dynamika tkanki łącznej
 • Najnowsze badania na temat powięzi
 • Rola powięzi w zachowaniu pamięci tkankowej
 • Trauma i emocjonalne “sprzężenie”
 • Ruch powięzi
 • Palpacja punktów inercji w całym ciele
 • Przepony poprzeczne i ich związek z układem wzajemnych napięć błon opony twardej
 • Wprowadzenie do dynamiki otrzewnej
 • Embriologiczny rozwój i dynamika serca, płuc i przewodu pokarmowego
 • Trauma i wektory siły
 • Przegląd sił biodynamicznych i biokinetycznych
 • Dynamika stawów
 • Przegląd umiejętności leczenia
 • Słuchanie wrodzonego planu leczenia
 • Zastosowania kliniczne
SEMINARIUM 8 - nauczyciel Sheila Kean - 12-15.11.2020

SIEDZIBA DUSZY – PŁYN, POTENCJA I OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY

 • Zatoki żylne i dynamika płynów
 • Drenaż płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Otwór szyjny i nerwy czaszkowe
 • Inercyjne punkty w układzie zatok żylnych
 • Dynamika i rozwój embriologiczny ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
 • Ruchomość OUN
 • Odwoływanie się do inercyjnych punktów podporu obejmujących korę mózgową
 • Pień mózgu, reakcja stresowa i reakcja OUN
 • Dynamika pnia mózgu i móżdżku
 • Dynamika i ruchomość komór mózgowych
 • Trzecia komora i zaiskrzenie systemu płynu
 • Pierwotny proces zaiskrzenia przy poczęciu
 • Układ limbiczny
 • Czynniki neuroendokrynne
 • Przysadka i szyszynka
 • Zastosowania kliniczne
SEMINARIUM 9 - nauczyciel Tracy Evans - 14-17.01.2021

ODŻYWIANIE I EKSPRESJA – STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY I JEGO POŁĄCZENIA

 • Kość gnykowa i jej połączenia
 • Dynamika i ocena stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ)
 • Podejścia kliniczne do mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych i mięśni skrzydłowych bocznych
 • Kliniczne podejścia do jednostronnych i dwustronnych problemów TMJ
 • Zasada kompresji i usuwanie napięcia w TMJ
 • więzadła TMJ – specyficzna dynamika i wzory inercyjne
 • Problemy z TMJ związane z twardym podniebieniem
 • TMJ i harmonia całego ciała
 • Problemy z zabiegami dentystycznymi
 • Specyficzne uwalnianie wzorców przednio-klinowych i skroniowo-klinowych
 • W zgodzie z wrodzonym planem leczenia – orientacja na długi pływ i automatyczna zmiana potencji
 • Wprowadzenie do pracy z twarzą i podniebieniem twardym
 • Praca z twarzą w relacji z oczodołami i oczami
 • Nerwy czaszkowe odżywiające oko
 • Zastosowania kliniczne
SEMINARIUM 10 - nauczyciel Sheila Kean - 11-14.03.2021

WŁASNE ODBICIE – TWARZ I PODNIEBIENIE TWARDE

 • Relacje czołowo-nosowo-szczękowe
 • Kości nosowe, łzowe i kości oczodołu
 • Sierp móżdżku, kość czołowa i sitowa
 • Dynamika kości sitowej
 • Nerw węchu
 • Zespół klinowo-szczękowy
 • Usuwanie napięcia klinowo-lemieszowo-szczękowego
 • Usuwanie napięcia klinowo-podniebienno-szczękowego
 • Dynamika podniebienia twardego
 • Wzorce szczęki i lemiesza
 • Teoria nerwu błędnego i “trójni układu nerwowego” – koncepcja Stephena Porgesa
 • Praktyczne oceny
 • Rozwój embriologiczny twarzy i gardła
 • Specyficzne wzorce kości podniebienia i kości jarzmowej
 • Zastosowania kliniczne i aplikacje oraz podsumowanie
SEMINARIUM 11 - nauczyciel Sheila Kean - 5-9.05.2021

WYJŚCIE DO ŚWIATA – CIĄŻA, PORÓD ORAZ ZAKOŃCZENIE KURSU

 • Wprowadzenie do dynamiki prenatalnej
 • Dostrajanie do “wewnętrznego embriona” i doskonałego zdrowia
 • Ciąża i poród
 • Czaszka niemowlęcia
 • Trauma porodowa i jej skutki
 • Wzorce urodzeń i napięcia śródkostne
 • Dostrajanie do “wewnętrznego dziecka”
 • Praca z niemowlętami i dziećmi
 • Proces drugiego zaiskrzenia przy urodzeniu, trzecia komora, pępek i kość ogonowa
 • Ogólna dynamika miednicy
 • Modele miednicy
 • Uziemienie – Oddech Życia i jego rozwój
 • Podążanie za wrodzonym planem leczenia – dynamiczna cisza i rytmiczna zrównoważona wymiana
 • Zarządzanie praktyką terapeutyczną
 • Przegląd umiejętności organizacyjnych i zasad leczenia
 • Zakończenie kursu