Regulamin INTRO do Terapii czaszkowo-krzyżowej

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 roku, poz. 910 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Organizacja warsztatu

§ 1

 1. Organizatorem warsztatu jest Europejskie Centrum Terapii – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Dorosłych.
 2. Zajęcia prowadzone w ramach warsztatu są odpłatne.

 

§ 2

 1. Realizacja warsztatu przebiega zgodnie z jego programem.
 2. Warsztat odbywa się w placówce wskazanej przez organizatora.
 3. Jednostka lekcyjna zajęć warsztatu trwa 45 minut.
 4. Przebieg warsztatu dokumentowany jest w dzienniku zajęć.

 

§ 3

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na warsztat zobowiązani są złożyć formularz rejestracyjny przez stronę www.europejskiecentrumterapii.pl.
 2. O zakwalifikowaniu na warsztat decyduje Organizator. Podstawą przyjęcia jest kolejność zgłoszeń.
 3. Uczestnik warsztatu o zakwalifikowaniu do kształcenia zostaje poinformowany przez Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu przy niewystarczającej liczbie uczestników.

 

Prawa i obowiązki uczestnika warsztatu

§ 4

 1. Uczestnicy warsztatu mają prawo do:

1) zdobywania wiedzy i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

2) uzyskania informacji dotyczącej organizacji warsztatu,

 1. Uczestnicy zobowiązani są do:

1)wniesienia jednorazowej opłaty za warsztat na rzecz Organizatora,

2) zapoznania się i przestrzegania postanowień regulaminu warsztatu,

3) uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem warsztatu,

4) odnoszenia się z szacunkiem do prowadzących zajęcia oraz innych pracowników Organizatora,

5) przestrzegania obowiązujących w miejscu szkolenia przepisów BHP i PPOZ,

6) powiadomienia organizatora warsztatu o zmianie adresu i innych wcześniej podanych danych osobowych,

7) dbania o ład i porządek oraz mienie organizatora, własne oraz innych uczestników,

8) dbania o zdrowie i higienę osobistą.

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie w ciągu 14 dni od wniesienia płatności, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek uczestnika do Organizatora warsztatu. 
 2. Podczas zajęć nie wolno używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Zajęć nie wolno filmować, fotografować ani nagrywać bez zgody prowadzących.
 3. W miejscu prowadzenia warsztatu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych.
 4. W miejscu prowadzenia warsztatu obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu a także używania wszelkiego rodzaju środków odurzających.
 5. Na miejsce prowadzenia warsztatu nie wolno wnosić niebezpiecznych narzędzi i substancji, narzędzi obrony osobistej i przedmiotów mogących spowodować zagrożenie życia, zdrowia i bezpieczeństwa swojego oraz innych osób.

 

Zakres obowiązków wykładowców i prowadzących zajęcia

§ 5

 1. Wykładowcy prowadzący zajęcia mają obowiązek realizować program warsztatu zgodnie z planem zajęć.
 2. Prowadzący zajęcia mają prawo zgłaszania do Organizatora wszelkich uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć.

 

Zakres obowiązków kierownika administracyjnego

§ 6

 1. Kierownikiem administracyjnym jest osoba wyznaczona przez Organizatora
 2. Kierownik administracyjny ma obowiązek nadzorowania przebiegu, poziomu i sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 3. Kierownik administracyjny ma obowiązek rozwiązywać problemy uczestników warsztatu i nauczycieli prowadzących zajęcia związane z procesem dydaktycznym.
 4. Kierownik administracyjny ma obowiązek przedstawić uczestnikom warsztatu jego cel, program i organizację.
 5. Nadzór nad pracą kierownika sprawuje Organizator szkolenia.
 6. Organizator warsztatu może nie powołać kierownika administracyjnego. W takim przypadku jego obowiązki przejmuje Organizator warsztatu.

 

Opłata za uczestnictwo w warsztacie

§ 7

 1. Koszt uczestnictwa w warsztacie zostaje określony przez Organizatora i podany uczestnikom przed rozpoczęciem warsztatu na stronie internetowej  www.europejskiecentrumterapii.pl
 2. Opłatę za uczestnictwo w warsztacie uczestnik wnosi w formie przelewu bankowego na konto nr i dane:

Nr konta
08 1050 1575 1000 0090 3171 5288 ING Bank

Europejskie Centrum Terapii
Dubois 33-35a
50-207 Wrocław

 1. Do wpłaconej kwoty zostanie wystawiona faktura (na dane imienne uczestnika lub firmowe).
 2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (dokument PDF), za dokonane wpłaty, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

 

Obowiązek informacyjny

§ 8

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Dz. Urz. UE L 119/1 informujemy, iż:

1) Administratorem danych uczestnika jest Europejskie Centrum Terapii – Placówka Kształcenia Ustawicznego Dorosłych, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dubois 33-35a.

2) Dane będą przetwarzane w celach marketingowych zgodnie z wcześniej udzieloną zgodą.

3) Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu wycofania przez niego zgody.

4) Dane osobowe mogą być udostępniane w szczególnym przypadku podmiotom upoważnionym do tego, na podstawie przepisów prawa polskiego np. prokuraturze.

5) Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu swojej szczególnej sytuacji. Ma również prawo do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także do ich przenoszenia.

6) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne.

8) Dane osobowe uczestnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie zautomatyzowanego profilowania.

9) Dane osobowe uczestnika nie będą udostępniane poza obszar EOG.

 

Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia, czyli 20.09.2023.
 2. Kwestie nie objęte Regulaminem reguluje Statut – Europejskiego Centrum Terapii – Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Dorosłych.